Zoom Basket - Jemima plain
Zoom Basket - Jemima plain
Zoom Basket - Jemima plain
Zoom Basket - Jemima plain

Basket - Jemima plain

$160.00

HEIGHT 20.5"

BASE 17"

Basket - Jemima plain

$160.00